1395/12/15

آزمون تستی درس 12 فارسی هشتم | شیر حق

فارسی و نگارش هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 12: شیرِ حق
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در بیت  گفت: «برمن تیغ تیز افراشتی    از چه افگندی، مرا بگذاشتی ؟» کدام آرایه های ادبی وجود دارند؟