1396/8/11

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری حسابان (1) پایۀ یازدهم رشتۀ ریاضی و فیزیک - فصل اول: جبر و معادله (درس 4- قدرمطلق و ویژگی‌های آن)

حسابان (1) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 1: جبر و معادله
درس 4: قدر مطلق و ویژگی‌های آن
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر ${{x}^{2}} \lt x$ باشد، حاصل $\sqrt{{{x}^{2}}+x-2x\sqrt{x}}+\sqrt{1+x-2\sqrt{x}}$ کدام است؟