1395/11/9

آزمون تستی فصل دوم شیمی (1) دهم رشته تجربی و ریاضی | تغییرات هوا کره، اثر گلخانه ای، شیمی سبز و گاز اوزون (صفحه 68 تا 80)

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: 5-2 چه بر سر هواکره می‌آوریم؟
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

جاي خالی عبارت زیر با کدام گزینه کامل میشود.

اوزون که ................. اکسیژن است، در مولکول خود ............. پیوند اشتراکی دارد و در لایه .............. تابش ................... را جذب کرده و پرتوهاي .................. را به زمین گسیل میدارد. از آنجا که واکنش پذیري اوزون از اکسیژن .............. است وجود آن در هوایی که تنفس میکنیم .....................