1395/8/20

آزمون تستی درس پنجم فارسی ششم دبستان | هفت خان رستم

فارسی و نگارش ششم دبستان
شامل مباحث: درس 5: هفت خانِ رستم
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مترادف کلمه های مشخص شده در بیت زیر، درکدام گزینه نوشته شده است؟
                     ز هر بد تویی بندگان را پناه                  تو دادی مرا گردی و دستگاه