1397/6/27

آزمون تستی فصل 3 شیمی (1) دهم رشته تجربی و ریاضی | محلول و مقدار حل شونده‌ها، ppm و غلظت مولی (صفحه 100 تا 107)

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 3: آب، آهنگ زندگی
2-3 محلول و مقدار حل شونده‌ها
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مقداری كلسيم كلريد را در $200mL$ آب خالص حل مي‌كنيم. اگر $50mL$ ازمحلول حاصل حاوي $4$ ميلی‌گرم يون $C{{a}^{2+}}$ باشد، غلظت يون كلريد بر حسب ppm و جرم $CaC{{l}_{2}}$ حل شده در نمونه‌ی اوليه برحسب گرم به‌ترتيب كدام‌اند؟ (چگالی محلول را $1g.m{{L}^{-1}}$ در نظر بگیرید و $Ca=40,Cl=35/5:g.mo{{l}^{-1}}$)