1396/8/13

آزمون تستی علوم تجربی کلاس هشتم ویژۀ آمادگی آزمون‌های پیشرفت تحصیلی و بنیۀ علمی | بخش شیمی (فصل 1 و 2 و 3)

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 1: مخلوط و جداسازی مواد
فصل 2: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی
فصل 3: از درون اتم چه خبر
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چند گزينه در مورد ذرات سازنده تركيب سديم كلريد درست است؟

 * سديم به يون مثبت تبديل می‌شود.

* تعدادالكترون‌های يون كلريد ازالكترون‌های اتم كلر كمتر است. 

* تعداد پروتون‌های يون سديم واتم سديم برابر است.

 * تعداد يون‌های كلريد ويون‌های سديم باهم برابرند.