1399/2/6

آزمون آنلاین درس 12 علوم تجربی پایه ششم دبستان شاهد بابلسر | جنگل برای کیست؟

علوم تجربی ششم دبستان فروردین
شامل مباحث: درس 12: جنگل برای کیست؟
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 6 اردیبهشت 99
  

با توجه به شبکۀ غذایی زیر، اگر جمعیت جانداران (3) در اثر بیماری کاهش یابد، جمعیت جانداران (1) و (2) به ترتیب .......... .