1395/6/30

آزمون تستی فصل 2 علوم تجربی نهم | رفتار اتم‌ها با یکدیگر

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 2: رفتار اتم‌ها با یکدیگر
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

آرایش الکترونی اتم فلوئور (F) با عدد اتمی9 کدام گزینه زیر است؟