1397/6/27

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 3 شیمی دهم | فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (نمونه 1)

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل سوم- آب، آهنگ زندگی
1-3 آب کره
2-3 محلول و مقدار حل شونده‌ها
3-3 آیا نمک‌ها به یک اندازه در آب حل می‌شوند؟
4-3 رفتار آب و دیگر مولکول‌ها در میدان الکتریکی
5-3 نیروهای بین مولکولی آب، فراتر از انتظار
6-3 آب و دیگر حلال‌ها و انحلال پذیری گازها
7-3 رسانایی الکتریکی محلول‌ها
8-3 ردپای آب در زندگی
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

برای تهیه 250 میلی لیتر محلول پتاسیم یدید 0/2 مولار (مول بر لیتر) به 0/05 مول پتاسیم یدید خالص نیاز داریم. به جای هر یک از حروف A تا D در رابطه زیر به ترتیب و از راست به چپ باید چه عدد یا واحدی را قرار بدهیم؟

$?mol\,A=B\,L\,KI(C)\times \frac{0/2mol\,KI}{1\,L\,D}=0/05mol\,KI$