1397/9/13

تست کنکور فصل 4 ریاضی و آمار (1) دهم انسانی و معارف | درس 3: معیارهای پراکندگی

ریاضی و آمار (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
فصل 3: داده‌های آماری
درس 3: معیارهای پراکندگی
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

واريانس n داده‌ی آماری برابر 5 و ميانگين آن‌ها برابر 10 است. اگر سه داده‌ی 12 و 10 و 8 به آن‌ها اضافه شود، واريانس برابر 4 می‌شود. n کدام است؟