1397/6/22

سوالات تستی فصل 4 زیست شناسی دهم | فصل چهارم: گردش مواد در بدن

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 4: گردش مواد در بدن
گفتار 1: قلب
گفتار 2: رگ‌ها
گفتار 3: خون
گفتار 4: تنوع گردش مواد در جانداران
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

یاخته‌های .................. هستند.