1396/1/18

آزمون تستی فصل 6 ریاضی ششم دبستان | کاربرد درصد در آمار و احتمال

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 6: تناسب و درصد
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

طول مستطیلی 6 برابر عرض آن است، بنابراین نسبت ................................. تقریباً برابر با ................................... .