1397/6/23

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 4 فیزیک دهم | 4-4: تغییر حالت های ماده

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 4: دما و گرما
4-4 تغییر حالت‌های ماده
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

یک کیلوگرم یخ و 4 کیلوگرم آب در فشار یک جو در تعادل حرارتی قرار دارند. به این مجموعه 546 کیلوژول گرما می‌دهیم. بعد از رسیدن به تعادل، دمای آب به چند درجه ی سلسیوس می‌رسد؟ ($ L_F = 336 {KJ}/{Kg} , c = 4200 J / {Kg.K} $)