1395/8/12

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 2 زیست شناسی دهم | گفتار دوم: ساختار و عملکرد لولهٔ گوارش (سری A)

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 2: گوارش و جذب مواد
گفتار 1: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

   چند مورد از موارد زیر عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می کنند؟«بیشترسلول های پوششی موجود بر روی سطح یک پرز روده...........»

الف)فاقد توانایی ترشح هورمون می باشند.                                   ب)در سطح خود به گوارش و جذب مواد غذایی می پردازند.

ج)با شبکه ای از گلیکوپروتئین ها اتصال دارند.                             د)توانایی…