1395/6/30

آزمون تستی فصل 1 ریاضی نهم | درس دوم: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل اول- مجموعه‌ها
درس 2: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر $A=\left\{ {{x}^{2}}\left| x\in \mathbb{Z},-1\le x\le 2 \right. \right\}$ و $B=\left\{ x\left| x\in \mathbb{Z},-1\le x\le 2 \right. \right\}$ باشد، آنگاه کدام گزینه صحیح است؟