1395/6/30

آزمون تستی فصل 1 ریاضی نهم | درس دوم: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 1: مجموعه‌ها
درس 2: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

 كدام یك از مجموعه‌های زیر با مجموعه‌ی $ A = \{ x | x \in \mathbb{Z} , -2 \lt x \le 1 \} $ برابر است؟