1395/6/30

آزمون تستی فصل 1 ریاضی نهم | درس دوم: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 1: مجموعه‌ها
درس 2: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چند زير مجموعه از مجموعه‌ی {A={a,b,c,d,f می‌توان داشت كه اعضای a و b هر دو در آن‌ها باشند، ولی f در آن‌ها نباشد؟