1395/10/14

آزمون تستی زبان انگلیسی نهم | درس 3: Festivals and Ceremonies

زبان انگلیسی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: lesson3: Festivals and Ceremonies
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

A: Listen carefully! I think someone ……… the piano. Do you hear ………?

B: I don’t think so.