1397/6/23

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 5 زیست شناسی دهم | گفتار دوم: فرآیند تشکیل ادرار و تخلیه آن (سری B)

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 5: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
گفتار 2: تشکیل ادرار و تخلیۀ آن
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چند مورد به ترتیب درباره ی «کلیه» و «غدد فوق کلیه» درست است؟

الف) کپسول کلیه از آن محافظت میکند.

ب) در آن مویرگ های منفذ دار وجود دارد.

ج) چند هورمون را به درون محیط داخلی ترشح میکند.

د)سرخ رگ کلیه، خون رسانی آن را بر عهده دارد.