1396/8/21

سوالات تستی آمادگی آزمون پیشرفت تحصیلی و بنیۀ علمی فارسی کلاس هشتم | ستایش + فصل اول: زیبایی آفرینش

فارسی و نگارش هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
ستایش
فصل 1: زیبایی آفرینش
درس 1: پیش از اینها
درس 2: خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

از بین بیت های زیر کدام با بیت « یکی را به سر بر نهد تاج تخت * یکی را به خاک اندر آرد ز تخت» ارتباط معنایی ندارد؟