1396/5/26

آزمون تستی درس 16 فارسی پنجم دبستان | وقتی بوعلی، کودک بود

فارسی و نگارش پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 16: وقتی بوعلی، کودک بود
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

بیت ”بسی کند و کاوید و کوشش نمود *** کز آن سنگ خارا رهی برگشود“ از چند جمله تشکیل شده است؟