1395/9/18

آزمون تستی درس 7 فارسی نهم | پرتو امید

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 7: پرتوِ اُمید
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در بیت زیر قافیه ها را مشخص کنید

همای اوج سعادت به دام ما افتد        اگر تو را گذری به مقام ما افتد