1395/9/18

آزمون تستی درس 7 فارسی نهم | پرتو امید

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 7: پرتوِ اُمید
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در بیت‌های زیر به ترتیب چه آرایه‌هایی به کار رفته است؟

الف) کودک تنها به روی خاکریز آمد    صد هزاران چشم قاب عکس کودک ما شد
ب) ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن    وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور
ج) عزیز مصر به رغم برادران غیور    ز قعر چاه بر آمد به اوج ماه رسید
د) گر تکبر می‌کنی با خواجگان سفله کن    ور تواضع می‌کنی با مردم درویش کن