1395/9/18

آزمون تستی درس 7 فارسی نهم | پرتو امید

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 7: پرتوِ اُمید
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مترادف کدام واژه درست نوشته نشده است؟