1396/1/30

آزمون تستی درس 16 فارسی نهم | آرزو

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 16: آرزو
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

بر اساس معنی، املای کدام گزينه درست است ؟