1395/7/4

آزمون تستی فصل اول ریاضی ششم دبستان | یادآوری عددنویسی

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 1: عدد و الگوهای عددی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

با توجه به الگو، مساحت پنجاهمین مربع چند است؟