1395/12/10

آزمون تستی فصل 10 علوم تجربی نهم | نگاهی به فضا

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 10: نگاهی به فضا
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

فاصله اجرام آسمانی   چهارصد و پنجاه میلیون کیلومتر می‌باشد که معادل ............  واحد نجومی است.