1395/9/14

آزمون تستی فصل 5 علوم تجربی نهم | نیرو

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 5: نیرو
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مطابق شکل با وارد کردن نیروی افقی 12 نیوتن به جسم ساکن روی سطح افقی آن را به حرکت در می‌آوریم و در مدت 2 ثانیه سرعت آن را به 5 متر بر ثانیه می‌رسانیم. جرم جسم چند کیلوگرم است؟