1395/9/14

آزمون تستی فصل 5 علوم تجربی نهم | نیرو

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 5: نیرو
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

 لوکوموتیوی به جرم m  واگنی به جرم 5m  را با شتاب 0/5  متر بر مجذور ثانیه روی ریلی افقی می‌کشد. اگر  $ \frac{1}{5} $ بار واگن خالی شود با همان نیرو چه شتابی خواهد گرفت؟