1395/10/8

آزمون تستی فصل چهارم ریاضی ششم دبستان | مختصات

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 4: تقارن و مختصات
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر شکل را به اندازه‌ی 270 درجه حول نقطه‌ی (م) در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانیم، شکل دوران یافته کدام گزینه است؟