1397/6/23

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 4 فیزیک دهم | 4-6: قوانین گازها

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 4: دما و گرما
6-4 قوانین گازها [فقط ریاضی]
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر در حجم ثابت، دمای مطلق مقدار معینی گاز کامل را 4 برابر کنیم، چگالی و فشار آن به ترتیب چند برابر می شود؟