1398/12/23

آزمون تستی سطح متوسط فصل 6 ریاضی نهم | خط و معادله های خطی

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 6: خط و معادله‌های خطی
درس 1: معادله خط
درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ
درس 3: دستگاه معادله‌ی خطی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در معادله‌ی ax + by + c = 0 اگر $ ab \gt 0 $ و $ bc \lt 0 $ باشد، نمودار خط به کدام صورت خواهد بود؟` `