آزمون آغازین ورودی پایه هشتم به نهم (80 سؤال تستی)

جامع دروس نهم دوره اول متوسطه

شامل مباحث


تعداد سوالات

115

سطح دشواری

متوسط

شروع

آزاد

پایان

آزاد
تیم مدیریت گاما    ثبت شده در 27 شهریور 9:08