1395/8/20

آزمون تستی فصل دوم شیمی (1) دهم رشته تجربی و ریاضی | هوا معجونی ارزشمند و اکسیژن گازی واکنش پذیر در هواکره (صفحه 45 تا 55)

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل دوم- ردِّپای گازها در زندگی
1-2 هواکره
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام عبارت داده شده درست است.