1397/6/21

سوالات تستی فصل 2 زیست شناسی دهم | فصل دوم: گوارش و جذب مواد

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 2: گوارش و جذب مواد
گفتار 3: یاخته و بافت در بدن انسان
گفتار 1: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش
گفتار 2: جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش
گفتار 3: تنوع گوارش در جانداران
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در سراسر لوله‌های گوارش ترشح می‌شود و دیواره‌ی لوله‌ی گوارش را از گزند شیمیایی حفظ می‌کند؟