1397/6/27

آزمون تستی فصل 3 شیمی (1) دهم رشته تجربی و ریاضی | آب و دیگر حلال‌ها، انحلال مولکولی و یونی و انحلال‌پذیری گازها (صفحه 117 تا 123)

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی فروردین
شامل مباحث:
فصل 3: آب، آهنگ زندگی
6-3 آب و دیگر حلال‌ها و انحلال پذیری گازها
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 27 شهریور 97
  

کدام یک از عبارت های داده شده به درستی بیان شده است؟

الف) در حجم ثابت، افزایش تعداد ذرات جسم حل شده، غلظت مولی محلول را بیشتر می کند.

ب) با افزودن دو محلول با غلظت برابر به هم، غلظت محلول حاصل بیشتر می شود.

پ) با افزودن آب مقطر به یک محلول، غلظت آن کاهش می یابد.

ت) با حل کردن مقدار بیشتری استون در آب می توان محلول سیر شده را به دست آورد.