1397/6/27

آزمون تستی فصل 3 شیمی (1) دهم رشته تجربی و ریاضی | آب و دیگر حلال‌ها، انحلال مولکولی و یونی و انحلال‌پذیری گازها (صفحه 117 تا 123)

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 3: آب، آهنگ زندگی
6-3 آب و دیگر حلال‌ها و انحلال پذیری گازها
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام مطالب زیر در مورد انحلال سدیم کلرید در آب درست است؟
آ) مولکول‌های قطبی آب از سرهای مخالف به یون‌های بیرونی بلور نزدیک شده، نیروی جاذبه‌ای میان آن‌ها برقرار می‌شود.
ب) با حل شدن آن در آب، یون‌های آبپوشیدهٔ سدیم و کلرید در سرتاسر محلول به طور غیریکنواخت پراکنده خواهند شد.
پ) نیروی جاذبهٔ یون ـ دوقطبی باعث می‌شود که هر یون با یک مولکول آب، آبپوشی شود.
ت) با افزایش دما فرایند انحلال سدیم کلرید در آب بهتر انجام می‌شود و می‌توان مقدار بیش‌تری از این نمک را در آب حل کرد.