1397/5/20

آزمون تستی ریاضی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری | فصل سوم: تابع (درس 1: آشنایی با برخی از انواع توابع)

ریاضی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل سوم- تابع
درس 1: آشنایی با برخی از انواع توابع
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

دامنهٔ تابع $f(x)=\frac{11-7x}{m{{x}^{2}}+2x-1}$ برابر $\mathbb{R}$ است حدود مقادیر $m$ به‌صورت بازهٔ .......... است.