1397/6/23

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 7 زیست شناسی دهم | گفتار اول: تغذیه گیاهی

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 7: جذب و انتقال مواد در گیاهان
گفتار 1: تغذیۀ گیاهی
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

بیشتر نیتروژن تثبیت شده در خاک، حاصل عملکرد زیستی .............. می باشد، که در هنگام تثبیت، به صورت ............. زندگی می کنند.