1397/9/26

آزمون آمادگی مرحله اول پیشرفت تحصیلی علوم تجربی هشتم | فصل 1 تا 5

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 1: مخلوط و جداسازی مواد
فصل 2: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی
فصل 3: از درون اتم چه خبر
فصل 4: تنظیم عصبی
فصل 5: حس و حرکت
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام عمل زیر فعالیت انعکاسی محسوب نمی شود؟