1397/12/2

تست آمادگی مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی: انگلیسی نهم | درس 1 تا 4

زبان انگلیسی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
Lesson1: Personality
Lesson2: Travel
lesson3: Festivals and Ceremonies
Lesson4: Service
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

“You want to stay in a hotel for one night next weekend with your wife. You phone the hotel.” What do you say the hotel receptionist?