1396/1/19

آزمون تستی درس 12 فارسی هفتم | خدمات متقابل اسلام و ایران / شعر رستگاری

فارسی و نگارش هفتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 12: خدمات متقابل اسلام و ایران
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در کدام گزینه یک فعل ماضی و یک فعل مضارع دیده نمی‌شود؟