1396/1/30

آزمون تستی درس 14 فارسی نهم | پیدای پنهان

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 14: پیدای پنهان
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

رابطه دو واژه «آذرخش و صاعقه » ماند رابطه واژه ها در گزینه...... است.