1397/6/9

آزمون تستی درس 17 هدیه‌های آسمان پنجم دبستان | این ها و آنها

هدیه های آسمانی پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 17: اینها و آنها
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

كدام مورد در جهنم وجود ندارد؟