1395/12/10

آزمون تستی فصل پنجم ریاضی پنجم دبستان | عددهای اعشاری (نمونه 1)

ریاضی پنجم دبستان
شامل مباحث: فصل 5: عددهای اعشاری
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

حاصل عبارت زیر کدام است؟

$(100 \times 0/1) + (6 \times 0/5) + (90 \times 0/01) + 0/06 = $