1396/1/26

آزمون تستی فصل 7 ریاضی نهم | درس 3: تقسیم چند جمله‌ای‌ها

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 3: تقسیم چند جمله‌ای‌ها
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر چند جمله‌ای $ 20x^3 +23x^2 - 10x + a $  بر  4x+3 بخش پذیر باشد، مقدار a کدام است؟  $ x \neq -\frac{3}{4} $