1397/6/23

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 6 زیست شناسی دهم | گفتار سوم: ساختار گیاهان (سری A)

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل ششم- از یاخته تا گیاه
گفتار 3: ساختار گیاهان
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام عبارات، درست هستند؟ 

الف) در ساقه ی یک درخت دوساله‌ی دو لپه‌ای، کامبیوم چوب پنبه ساز در زیر پوست قرار دارد.

ب) در ساقه‌ی یک درخت دوساله‌ی دولپه‌ای، کامبیوم آوندساز به شکل استوانه وجود دارد.

ج) در استوانه‌ی مرکزی ساقه‌ی یک درخت دو ساله‌ی تک لپه‌ای، کامبیوم آوندساز در زیر پوست قرار دارد.

د) لایه‌های ضخیم چوب پسین، توسط کامبیوم آوندساز به سمت داخل ساخته می‌شود.