1395/10/16

آزمون تستی فصل 9 علوم تجربی پایه هشتم | الکتریسیته

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 9: الکتریسیته
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

وقتی صدای رادیو را کم یا زیاد می‌کنیم مقدار ..................... تغییر کرده است. این کار با تغییر ........................ مدار انجام می‌شود