1396/3/26

آزمون تستی زبان انگلیسی نهم | درس 6: Health and Injuries

انگلیسی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: Lesson 6: Health and Injuries
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

I hit my head badly on the door, now .......