1395/6/29

آزمون تستی درس 3 فارسی نهم | مثل آیینه، کار و شایستگی

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 3: مثل آیینه، کار و شایستگی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در کدام گزینه پرسش انکاری وجود ندارد؟