1395/9/20

آزمون تستی درس 3 قرآن نهم

قرآن نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس سوم: سوره احقاف و محمد
  تعداد سوالات: 13
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1395/9/20
  

کدام یک از ترکیب ها و عبارات قرآنی زیر درست ترجمه شده است؟