1395/9/12

آزمون تستی فصل 3 ریاضی نهم | درس سوم: همنهشتی مثلث ها

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 3: هم‌نهشتی مثلث‌ها
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در شکل مقابل دو دایره هم مرکز هستند. برای اثبات هم‌نهشتی دو مثلث OAB و OCD از کدام دلیل نمی‌توان استفاده کرد؟