1397/6/30

آزمون آغازین ورودی انگلیسی از پایه هشتم به نهم (دوره کتاب انگلیسی هشتم) | مهر ماه 1397

انگلیسی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

** أکمل الفراغات بِما یُناسبُ النّصّ (سوالات 36 تا 38):

«أبوبشر عمرو بن عثمان الملقّب بسیبویه کانَ مِن ...(36)... علمِ النّحو في عصره! هو تعلّم علم النّحو عن أساتیذه و ألّف کتابه المشهور باسم «الکتاب» و هو أفضل کتاب قد ألِّفَ في علم النّحو حتّی الآن! فهو قام بـ ...(37)... کثیرٍ من العلوم اللّغویة و النّحویة! کتابُ سیبویه لمشهور یشملُ أسلوباً خاصّاً من بین سائر کتبه و لا شکّ أنّ النّحو قد تطوّر بعده؛ لأنَّ سیبویه ...(38)... مسائلَ جدیدة منها!»

جای خالی شماره 36: