1397/6/30

آزمون آغازین ورودی فارسی از پایه هشتم به نهم (دوره کتاب فارسی هشتم) | مهر ماه 1397

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: ستایش
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

بیت « نیابد بدو نیز اندیشه راه                  که او برتر از نام و از جایگاه » با کدام گزینه ارتباط معنایی ندارد؟