1397/6/28

آزمون آغازین ورودی عربی از پایه هفتم به هشتم (دوره کتاب عربی هفتم) | مهر ماه 1397

عربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چند مورد عبارت زیر را به‌طور مناسب کامل می‌کند؟

«در انسان، انجام .............. عضلات بدن، متأثر از بخش ............. دستگاه عصبی محیطی است و این بخش در تنظیم ترشح غدد فاقد نقش است.»

الف) همهٔ حرکات ارادی - پیکری                            ب) همهٔ حرکات غیرارادی - خودمختار

ج) فقط بعضی از حرکات ارادی - خودمختار             د) فقط بعضی از حرکات غیرارادی - پیکری