1397/6/28

آزمون آغازین ورودی عربی از پایه هفتم به هشتم (دوره کتاب عربی هفتم) | مهر ماه 1397

عربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در واکنش‌پذیری فلزات با اکسیژن، کدام گزینه شدت واکنش‌پذیری‌ها را به درستی نشان می‌دهد؟