1397/6/28

آزمون آغازین ورودی انگلیسی از پایه هفتم به هشتم (دوره کتاب انگلیسی هفتم) | مهر ماه 1397

انگلیسی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

فرمول شيميایی مولكول روبرو .........است و در اين مولكول تعداد ......... پيوند اشتراكی وجود دارد.